CHI NHÁNH NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KUMKANG KIND VIỆT NAM

  • KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.kumkangkind.com.vn
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CHI NHÁNH NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KUMKANG KIND VIỆT NAM

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CHI NHÁNH NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH KUMKANG KIND VIỆT NAM

  • KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai